• Yaklaşan Etkinlik: 09-02-2018 / 11-02-2018 - TR-Extreme Bodrum Off-Road Festivali 3. Ayak

BASINDA

BU HEYECANLI ANLAR, BODRUM EKONOM?S?NE ve TUR?ZM?NE KATKI ?�?N�
14-05-2017

BU HEYECANLI ANLAR, BODRUM EKONOM?S?NE ve TUR?ZM?NE KATKI ?�?N�

Bodrum TR-Extrem Offroad Festivali, Türkiye’nin en iyi parkurlar?ndan birisi olarak kabul edilen Bodrum-K?z?la?aç Parkuru’nda gerçekle?tirildi. Beklentinin üzerinde yar??ç?n?n kat?l?m? ile gerçekle?en Bodrum TR-Extrem Offroad Festivalinde heyecanl? ve renkli sahneler ya?and?.

Halikarnas Motor Sporlar? taraf?ndan bu y?l ilk kez düzenlenen Bodrum TR-Extrem Offroad Festivalinde 25 kulüpten 100’ün üzerinde sporcu; y?ld?zlar, gençler, ustalar, veteranlar, kad?nlar, ATV-UTV, ATV-UTV Hobi ve prestij kategorilerinde, yar??t?. Ça?da? Holding ve Kule Rock City’nin ana sponsorlu?unda gerçekle?en yar??lara Bodrumlular ve Bodrum d???ndan gelen misafirler yo?un ilgi gösterdi. Festival havas?nda geçen yar??lar?, 2 bine yak?n yar?? sever izledi.


Türkiye’nin en iyi parkurlar?ndan birisi olarak kabul edilen zorlu parkurda, yar??ç?lar kimi zaman su dolu çukurlar ve keskin virajlar ile kimi zaman kayalar üzerinden ve dik yamaçlardan olu?an extreme parkurda dereceye girebilmek için mücadele ettiler.

BU FEST?VAL BODRUM KI? TUR?ZM?NE KATKI SA?LAYACAK…

Bodrum’un tan?nm?? i? insanlar?ndan ve Bodrum TR-Extrem Offroad Festivalinin ana sporlar?ndan Baabahçe, Mandalin ve Kule’nin sahibi Atilla Sertta? Bodrum’un k?? turizmine katk? sa?layacak bir etkinlik oldu?unu ifade ederek; “Bodrum’un k?? turizmine katk?da bulunmay? ve bu yar??? trofe haline getirmeyi hedefliyoruz. Böylece Bodrum’u motor tutkunlar?n?n bulu?ma noktas? haline getirmek için önemli bir ad?m atm?? olaca??z. Yar??lar için haz?rlanan parkur Türkiye’nin ilk ve en iyi ATV-UTV parkuru oldu. Bunun için de Bodrum halk?n?n deste?ini istiyoruz…” dedi.

Ana sponsor Ça?da? Holding A.?. Yönetim Kurulu Üyesi Da?larca Ça?lar ise; “Amac?m?z, k?? turizmini Bodrum’da mümkün oldu?unca hareketlendirmek ve k?sa yaz dönemini mümkün oldu?unca uzatabilmek…” dedi.  

EN KÜÇÜK YARI?ÇI 9, EN BÜYÜK YARI?ÇI ?SE 68 YA?INDA…
Halikarnas Motor Sporlar? Kulübü Ba?kan? Faysal ?efkatlio?lu ise gazetecilere yapt??? aç?klamada ?unlar? kaydetti: “TR Extereme Off-Road Festivali Bodrum’da yap?l?yor. Bu sene ilkini yap?yoruz. ?n?allah her y?l bu festivali devam ettirece?iz. Bunun da gurur içerisindeyiz. En küçük yar??ç?m?z 9 ya??nda, en büyük yar??ç?m?z 68 ya??nda. Tabi Türkiye’nin birçok yerinden geldi, 126 araç kat?l?yor bu yar??a, otomobildeki, UTV’deki co-pilotlarla beraber 200’ü geçiyor yar??ç? say?s?. Güzel bir etkinlik, biz de gururluyuz güzel bir ?ey kazand?rd???m?z için ülkemize. Türkiye’nin tek ATV-UTV özellikli parkuru bu. Hem burada otomobillerde yar??abiliyor hem ATV’ler de yar??abiliyor. Motosikletlerde yar??abiliyor, bisikletlerde yar??abiliyor. Çok güzel bir parkur yapt?k Bodrum’a.”

DÜ?TÜ AMA Y?NEDE MÜCADELEY? BIRAKMADI…
Yar??ta ilk ?anss?zl??? Halikarnas Motor Sporlar? Kulübü’nden Can Önder ve Harun Kaya ya?ad?. Dengesini kaybederek dü?en Önder çenesinden, Kaya da sol bald?r?ndan yaraland?. Sa?l?k görevlilerinin alana girebilmesi için yar?? durdurulurken, ilk tedavileri pistte yap?lan iki sporcu daha sonra ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kald?r?ld?. Yaral?lar?n durumlar?n?n iyi oldu?u ö?renildi. ?ki sporcunun hastaneye kald?r?lmas?ndan sonra bu kez yine Halikarnas Motor Sporlar? Kulübü’nden Mert Kökçü, direksiyon hakimiyetini kaybederek dü?tü. Burnu bile kanamadan aya?a kalkarak yar??a devam eden Kökçü, kalan üç turda kaybetti?i süreyi telafi edip yeniden liderli?e yükselirken, kazanma azmiyle seyircilerden büyük alk?? ald?.

Kaynak: bodrumgundem.com

http://www.bodrumgundem.com/2017/03/27/bu-heyecanli-anlar-bodrum-ekonomisine-ve-turizmine-katki-icin