• Yaklaşan Etkinlik: 09-02-2018 / 11-02-2018 - TR-Extreme Bodrum Off-Road Festivali 3. Ayak

BASINDA

Bodrum�da �extreme off-road� heyecan?
14-05-2017

Bodrum�da �extreme off-road� heyecan?

Extreme Off-Road Racing Festivali, magazin start?yla Bodrum’da ba?lad?. Yar??maya Fethiye’den kat?lan 9 ya??ndaki Baran Bulut Kocaman büyük ilgi gördü.

Çanakkale ?ehitlerinin an?s?na bir dakikal?k sayg? duru?uyla ba?layan festival aç?l???na, CHP Mu?la Milletvekili Ak?n Üstünda?, Bodrum Kaymakam? Bekir Y?lmaz, Bodrum Belediye Ba?kan? Mehmet Kocadon, CHP ?lçe Ba?kan? Recai Seymen ile Bodrum Belediyesi CHP’li Meclis üyeleri kat?ld?.

Bodrum Halikarnas Motor Sporlar? Kulübü taraf?ndan bu y?l ilk kez düzenlenen Bodrum Belediye Ba?kanl???’n?n destekleriyle, özel firma ve kurulu?lar?n ana sponsorlu?unda gerçekle?tirilen festival öncesinde sporcular, Bodrum Belediye Meydan?’nda toplanarak kay?t i?lemlerini tamamlad?lar.

Magazin start? öncesinde Bodrum Belediye Meydan?’nda Çanakkale ?ehitleri an?s?na bir dakikal?k sayg? duru?unda bulunuldu. 28 ilden 126 araç ve 200’ün üzerinde yar??mac?n?n kat?ld??? festivalin ilk gününde s?ralama turlar? gerçekle?tirildi.

K?sa bir konu?ma yapan Bodrum Belediye Ba?kan? Mehmet Kocadon da, “Bu güzel organizasyonu gerçekle?tiren kulübümüzün de?erli yöneticilerine te?ekkür ediyorum. Tüm yar??mac? arkada?lara ba?ar?lar diliyorum” dedi.

BODRUM’DA FEST?VAL HAVASI

K?z?la?aç Parkur alan?nda bulu?an yar??ç?lar s?ralama turlar? öncesinde brifing ald?. Yar??ç?lar daha sonra s?rayla parkur alan?nda tur att?. Halikarnas Motor Sporlar? Kulübü Ba?kan? Faysal ?efkatlio?lu, Bodrum’a bir festival kazand?rman?n gururunu ya?ad?klar?n? belirterek, ?unlar? söyledi:

“Mart ay?nda Bodrum’da böyle bir etkinlik olmas? çok güzel. Etkinli?i Bodrum Halikarnas Motor Sporlar? Kulübü olarak TR-Extreme ad?nda bir grupla beraber yap?yoruz. Ekstrem sporlarda kullan?lan bütün araçlar bugün burada. Motosiklet, ATV, UTV, Jeep ve bisikletler bu hafta Bodrum’da yar??acak. Off-Road Fesitvali’ni Bodrum’a kazand?rman?n heyecan?n? ya??yoruz.”

?efkatlio?lu, Bodrum Off-Road Festivali’ne toplam 126 araç ve 200’ün üzerinde sporcunun kat?ld???n? belirtti.

9 YA?INDAK? BARAN BULUT KOCAMAN YO?UN ?LG? GÖRDÜ

Bodrum’daki Off-Road Racing Festivali’nin en küçük yar??mac?s? Fethiye’den gelen 9 ya??ndaki Baran Bulut Kocaman, magazin start?nda büyük ilgi gördü. Bir y?ld?r motor yar??lar?na kat?ld???n? ve baz? yar??larda derece ald???n? söyleyen minik yar??ç?, “En küçük yar??ç? olmak biraz zor ama al???yorum. Bodrum’da böyle bir festival düzenlendi?i için çok mutluyum. Hedefim Bulgaristan’da yar??mak” diye konu?tu.

Bodrum Off-Road Racing Festivali 26 Mart Pazar günü saat 09.00’da yar??larla devam edecek. Yar??lar kapsam?nda Y?ld?z Çocuklar Kupas?, Kad?nlar Kupas?, ATV-UTV Kupas?, Veteran, Usta, Gençler Kupas?, ATV-UTV, Hobi, Prestij kategorilerinde gerçekle?tirilecek.

Kaynak: ?hlas Haber Ajans?

http://www.iha.com.tr/haber-bodrumda-extreme-off-road-heyecani-632947/