• Yaklaşan Etkinlik: 09-02-2018 / 11-02-2018 - TR-Extreme Bodrum Off-Road Festivali 3. Ayak

EXTREME HABERLER

BODRUM TR EXTREME RALLY ANTIPHELLOS'TA
13-05-2017

BODRUM TR EXTREME RALLY ANTIPHELLOS'TA

Antalya Ka? Kaymakaml??? ve Belediyesi'nin deste?iyle Transanatolia Raid taraf?ndan düzenlenen 'Rally Antiphellos' Ka?'ta ba?lad?. Ralliye Bodrum'dan da kat?l?m var.


Rally Antiphellos, Ka? Cumhuriyet Alan?'nda düzenlenen törenle start ald?. Sayg? duru?u ve ?stiklal Mar??'n?n okunmas?n?n ard?ndan Rally Antiphellos'un start? verildi. ?lk start verilen sporcu, cross country motor dal?nda yar??an Serkan Özdemir oldu.
Ralli ve raid dallar?nda gerçekle?tirilen Rally Antiphellos'a Bodrum'dan ATV kategorisinde Atilla Sertta?, UTV kategorisinde Ça?da? Ça?lar ve krosta Gökçen Kaba? kat?l?yor. Bodrum TR-Extreme Team yar??mac?lar? rally alan?na bir gün önceden giderek kamp kurdu.


Ralli dal?nda, dört kategoride 38 yar??mac?, Raid dal?nda yine dört kategoride 16 olmak üzere toplam 54 yar??mac?  4 gün sürecek Rally Antiphellos'ta mücadele verecek. Yar?? toplam 8 etaptan olu?uyor. Yar??mac?lar, Toros Da?lar?nda sekiz etapta 350 kilometre yol yapacak. Yar??ma, Kasaba Gökdere - Sineli- Ka? etaplar?yla 30 Nisan Pazar günü, Ka? Cumhuriyet Alan?'nda sona erecek.


Rally Antiphellos Koordinatörü Burak Büyükp?nar yapt??? aç?klamada, "Bu yar??larla, Ka?'?n do?as?n?, vadilerini, da?lar?n? tan?taca??z. Turizm sezonunun ba?lang?c?nda, bu yar??lar Ka? turizmine canl?l?k ve hareket getirecektir" dedi.
Belediye Ba?kan? Halil Kocaer de "Bu y?l ilk kez düzenledi?imiz Rally Antiphellos'la, turizmin yaln?zca kum, deniz, güne? olmad???n? göstermek istiyoruz. Ka?'?n tarihinin yan?nda makilerini, do?al bitki örtüsünü tan?taca??z. Bu yar??lar? kal?c? yapmak, en büyük amac?m?z" diye konu?tu.


Yar??malarda ilk üçe giren sporculara, kupa ve madalya verilecek.