• Yaklaşan Etkinlik: 09-02-2018 / 11-02-2018 - TR-Extreme Bodrum Off-Road Festivali 3. Ayak

EXTREME HABERLER

EN M?N?K YARI?MACI BARAN
13-05-2017

EN M?N?K YARI?MACI BARAN

Bodrum’daki OffRoad Racing Festivali’nin en küçük yar??mac?s? Fethiye’den gelen 9 ya??ndaki Baran Bulut Kocaman, magazin start?nda büyük ilgi gördü. Bir y?ld?r motor yar??lar?na kat?ld???n? ve baz? yar??larda derece ald???n? söyleyen minik yar??ç? “En küçük yar??ç? olmak biraz zor ama al???yorum. Bodrum’da böyle bir festival düzenlendi?i için çok mutluyum. Hedefim Bulgaristan’da yar??mak.” diye konu?tu.

Bodrum OffRoad Racing Festivali 26 Mart Pazar günü saat 09.00’da yar??larla devam etti. Yar??lar kapsam?nda Y?ld?z Çocuklar Kupas?, Kad?nlar Kupas?, ATV-UTV Kupas?, Veteran, Usta, Gençler Kupas?, ATV-UTV, Hobi, Prestij kategorilerinde gerçekle?tirildi  

Bodrum’da yap?lmakta olan ve geleneksel olmas? istenen TR – EXTREME BODRUM FEST?VAL?, motor yar??lar?na verdi?i destekle spor camias?n?n büyük takdirini kazanan Ça?da? Holding ve Daidalos in?aat 1. Gün yap?lan s?ralama turlar?n?n ard?ndan  Cafe De Nargile’de Pazar günü  görev yapacak olan yar?? hakemlerini a??rlad?... 

 
Düzenlelen moral motivasyon yeme?ine hakemlerin Yan? s?ra HMK kulüp ba?kan? Faysal ?efkatlio?lu, As ba?kan Ercan Esendemir ve saha sorumlusu Halil Ku?’ta ev sahibi olarak i?tirak ettiler. Samimi bir ortamda Düzenlenen yemekte Ça?da? Ça?lar’a  te?ekkür eden HMK kulüp ba?kan? Faysal ?efkatlio?lu “Bodrum’da sporcuya ve Spor kulüplerine olan deste?i ile bir çok kesime örnek olacak çal??malar gerçekle?tiren Ça?da? Holding ve Daidalos ?n?aat?n düzenledi?i bu moral yeme?i için tüm hakem  arkada?lar?m ad?na kendilerine te?ekkür ediyorum" dedi.


Yemekte ayr?ca yap?lacak yar??lar öncesi s?ralama turlar? de?erlendirmesi yap?l?rken As ba?kan Ercan Esendemir yapt??? aç?klamada; “Yar?nki yar??ta puanlama, yaz?l?m, güvenlik ve sa?l?k konusunda da neler yapabilece?imizi konu?arak burada ayn? zamanda bir karara vard?k” dedi