• Yaklaşan Etkinlik: 09-02-2018 / 11-02-2018 - TR-Extreme Bodrum Off-Road Festivali 3. Ayak

EXTREME HABERLER

BODRUM�DA FEST?VAL HAVASI
04-08-2015

BODRUM�DA FEST?VAL HAVASI

Türkiye Extrem Bodrum OffRoad Festivali, Mart ay?nda Bodrum'u canland?rd?. Festival için Türkiye'nin dört bir yan?ndan Bodrum'a gelen motor sporcular? ve adrenalin tutkunlar?, iki gün boyunca e?lenceye ve heyecana doydu. Bodrum Belediye Meydan?'ndan verilen magazin start?yla ba?layan Festival, ilk gün s?ralama turlar?yla devam etti. Büyük çeki?meye sahne olan festivalde tüm etaplar tamamland?ktan sonra dereceye giren sporculara kupa ve madalyalar? verildi…

Bodrum’da OffRoad Racing Festivali magazin start?yla ba?lad?. Çanakkale ?ehitlerinin an?s?na bir dakikal?k sayg? duru?uyla ba?layan festival aç?l???na, CHP Mu?la Milletvekili Ak?n Üstünda?, Bodrum Kaymakam? Bekir Y?lmaz, Bodrum Belediye Ba?kan? Mehmet Kocadon,  CHP ?lçe Ba?kan? Recai Seymen ile Bodrum Belediyesi CHP’li Meclis üyeleri kat?ld?. Festivale, 28 ilden 126 araç ve 200’ün üzerinde yar??mac?n?n kat?ld??? festivalin ilk gününde s?ralama turlar? gerçekle?tirildi.

Bodrum Halikarnas Motor Sporlar? Kulübü taraf?ndan bu y?l ilk kez düzenlenen TR-Extreme OffRoad Racing Festivali, magazin start?yla ba?lad?. Bodrum Belediye Ba?kanl???’n?n destekleriyle, Ça?da? Holding ve Kule Rock City ana sponsorlu?unda gerçekle?tirilen festival öncesinde sporcular, Bodrum Belediye Meydan?’nda toplanarak kay?t i?lemlerini tamamlad?lar.   

Magazin start? öncesinde Bodrum Belediye Meydan?’nda Çanakkale ?ehitleri an?s?na bir dakikal?k sayg? duru?unda bulunuldu. Etkinli?in aç?l???nda konu?an TR-Extreme grup yöneticisi Atilla Sertta?, magazin start? öncesinde sporculara güvenlik uyar?lar?nda bulundu ve festival program? hakk?nda bilgi verdi. Sertta?, “Bu sporu geli?tirmek, 7’den 70’e hepimizin görevi. Genç sporculara örnek olacak davran??lar sergileyerek bu güzel festivali tamamlayaca??z. Ama önce güvenlik diyoruz” ?eklinde konu?tu.  

Yar??ç?lara hitap eden CHP Mu?la Milletvekili Ak?n Üstünda? da “Güzel bir havada güzel bir etkinlik ya??yoruz. Hem toplumsal dayan??man?n ya?and???, ayn? zamanda sporcular?m?z?n etkili bir ?ekilde yar??abildi?i bir ortam var. Tüm sporcu karde?lerime ba?ar?lar diliyorum. Biraz tehlikeli olabilecek bir spor gördü?üm kadar?yla. Herhangi bir kazaya meydan vermeden sa?l?k içinde bu yar??lar?n bitti?i bir süreci ya?aman?z? diliyorum” dedi.

Bodrum Belediye Ba?kan? Mehmet Kocadon da “BU güzel organizasyonu gerçekle?tiren kulübümüzün de?erli yöneticilerine te?ekkür ediyorum. Tüm yar??mac? arkada?lara ba?ar?lar diliyorum” diye konu?tu.

Bodrum Kaymakam? Bekir Y?lmaz da etkinli?e destek verenlere te?ekkür ederek tüm yar??mac?lara ba?ar? diledi. Konu?malar?n ard?ndan magazin start? verildi. Bodrum Belediye Ba?kan? Mehmet Kocadon’un kulland??? ATV öncülü?ünde s?ralanan yar??ç?lar Belediye Meydan?’ndan K?z?la?aç Parkuru’na do?ru harekete geçti.
Bodrum Kaymakam? Bekir Y?lmaz’?n kulland??? Ça?da? Ça?lar’a ait 217 numaral? UTV’ye CHP Mu?la Milletvekili Ak?n Üstünda? bindi. Yar??ç?lar, tezahüratlar e?li?inde Bodrum caddelerinde konvoy olu?turarak parkura ula?t?.